Prečo podporiť
túto petíciu?

Prečo podporiť túto petíciu?
Stiahnite si petíciu

 
 

Vláda neustále útočí na systém dôchodkového sporenia občanov. Hrozí nebezpečenstvo zníženia odvodov na osobné účty sporiteľov. Znížením odvodov na osobné účty by budúci dôchodcovia prišli o veľké finančné prostriedky v objeme tisícov eur. Znížilo by to radikálne výšku dôchodku pochádzajúceho z II. piliera a osobný majetok 1.5 milióna sporiacich občanov.

Sporenie v II. dôchodkovom pilieri sa pod vplyvom legislatívnych krokov mení k horšiemu a sporitelia, ktorí sú v ňom zapojení, nesúhlasia s takýmito zmenami, ktoré narušujú ich záujem dosiahnuť optimálny dôchodok z II. dôchodkového piliera.
 
Ochráňte si svoj dôchodok!
_____________________________________________________________________________________

 

Zmena regulačného rámca v II. pilieri v roku 2009 a dopad na investičné stratégie správcov a výkonnosť dôchodkových fondov v SR – Simulácia výkonnosti dôchodkových fondov


Zásahy do nastavených parametrov poplatkov nastali schválením novely zákona č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení s účinnosťou od  1. júla 2009. Táto novela bola prijatá v marci 2009 a od tohto momentu výrazným spôsobom zasiahla do investičnej stratégie správcov. Parametre jadra systému tak prestali byť neutrálne a začali meniť investičnú stratégiu (a zloženie portfólia fondov) správcov. Tento fakt potvrdzujú aj analýzy Národnej banky Slovenska (2009, s. 48).

 
 
 

Podstata zmeny je zmena poplatkov pre správcu, ktorým sa znížil poplatok za správu aktív z maximálne 0,1% na 0,025% a pribudol nový „motivačný“ poplatok, ktorý je napojený na dosiahnutie aspoň nulového nominálneho výnosu (§63 ods. 1 písm. c) vo výške 5,6% z dosiahnutého výnosu za obdobie 6 mesiacov (tzv. garancia minimálneho výnosu). Problémovým parametrom je nastavenie investičného horizontu pre správcu na úrovni 6-mesačného benchmarku. Na výpočet výnosovosti je z pohľadu investičného horizontu príliš krátke obdobie a skôr je možné toto časové obdobie prirovnať k špekulatívnemu horizontu. Zároveň je benchmark zostavený len z výnosu konkrétneho fondu, čím sa potláča myšlienka správy aktív vo vzťahu k trhovému alebo konkurenčnému benchmarku.

Metodologický postup
 
 
 

Pre simulovanie hypotetického vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky (DJ) rastového dôchodkového fondu (RDF) v období po schválení novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení v roku 2009 budeme vychádzať zo skutočnej štruktúry investičných portfólií RDF spravovaných slovenskými dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS). Pre potreby a takisto pre zjednodušenie našich simulácií si na jej základe vyberieme len také finančné nástroje, ktoré tvoria najpodstatnejšiu časť (podiel) jednotlivých investičných zložiek v portfóliách DF, pričom analyzované finančné nástroje pokrývajú minimálne 98% štruktúry portfólia. Vzhľadom na skutočnosť, že štruktúry portfólia jednotlivých DSS v RDF sa líšia, vybrali sme RDF s najväčším trhovým podielom.Automatizácia výpočtu simulovanej hodnoty RDF sa odvíja od vývoja hodnoty (kurzu) podielových fondov, ktoré majú vysokú mieru korelácie štruktúry portfólia s analyzovaným RDF. Výpočet miery korelácie štruktúry portfólia podielových fondov a RDF sme realizovali v rámci mesačného časového intervalu v období september 2005 až marec 2009.

Dátová základňa
 
 
 

Dátovú základňu tvoria hodnoty (kurzy) vysoko korelovaných podielových fondov od roku 2005 po súčasnosť. Dátové údaje o vývoji AHDJ RDF sú z databázy NBS (www.nbs.sk) Dátové údaje o vývoji hodnoty (kurzu) podielových fondov sú zbierané na mesačnej báze zo stránky Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).
 

 1. Scenár 1(modrá krivka) – neexistuje zásah do zmeny parametrov poplatkov a správcovia rastových fondov udržujú zloženie portfólia v pomeroch pred zásahom do systému poplatkov;
 2. Scenár 2 (zelená krivka) – neexistuje zásah do zmeny parametrov poplatkov a správcovia dodržiavajú investičný profil rastového fondu sú súčasným nastavením štruktúry portfólia v pomere finančných nástrojov 1:1:1 (nástroje peňažného trhu, dlhopisy, akcie);
 3. Scenár 3 (čierna krivka) – neexistuje zásah do zmeny parametrov poplatkov a správcovia dodržiavajú investičný profil rastového fondu sú súčasným nastavením štruktúry portfólia v pomere finančných nástrojov (80% akcie, zvyšok dlhopisy);
 4. Scenár 4 (oranžová krivka) – neexistuje zásah do zmeny parametrov poplatkov a správcovia dodržiavajú investičný profil rastového fondu sú súčasným nastavením štruktúry portfólia v pomere finančných nástrojov (20% akcie, 40% dlhopisy, 40% nástroje peňažného trhu);
 5. Súčasná situácia(červená krivka) – predstavuje reálnu aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky rastového fondu po zásahu do parametra poplatkov.
   
 
Dopad zmeny regulačného rámca v podmienkach rastových fondov starobného dôchodkového sporenia v SR od marca 2009 znázorňuje nasledovný obrázok. 
Kalendár podujatí
 • 28
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
dôchodkový servis.sk