informácie
o členstve

Členstvo v Združení je dobrovoľné.
 
Formy členstva sú:
 • riadny člen Združenia,
 • registrovaný podporovateľ Združenia.
Za riadneho člena Združenia môže byť prijatá fyzická osoba, ktorá je sporiteľom v niektorom z dôchodkových fondov vytvorených a spravovaných niektorou z dôchodkových správcovských spoločností, ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vydaného Národnou bankou Slovenska podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zaplatila jednorazový poplatok v súlade s čl. 7 odsek 1 písm. a).

Za registrovaného podporovateľa Združenia môže byť prijatá fyzická osoba, ktorá nemôže byť riadnym členom Združenia z dôvodu, že nie je sporiteľom v niektorom z dôchodkových fondov vytvorených a spravovaných niektorou z dôchodkových správcovských spoločností, a zaregistrovala sa ako registrovaný podporovateľ Združenia prostredníctvom informačného a asistenčného portálu www.sporitel.sk. Registrovaný podporovateľ Združenia nemá žiadne hlasovacie práva a nemôže byť volený do orgánov Združenia.
 
Členstvo v združení je neprevoditeľné.
 
Riadnym členom Združenia nemôže byť fyzická osoba, ktorá je členom predstavenstva, prokuristom alebo členom dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, členom vlády Slovenskej republiky, vedúcim ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky a zamestnancom príslušného útvaru dohľadu nad dôchodkovým sporením Národnej banky Slovenska.
Kalendár podujatí
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
dôchodkový servis.sk