poslanie
a ciele

Našim poslaním je ochraňovať a presadzovať spoločné záujmy členov Združenia, ako aj koordinovať a regulovať činnosť svojich členov v záujme vytvárať priestor pre účinnú verejnú kontrolu subjektov vykonávajúcich a plniacich úlohy v systéme starobného dôchodkového sporenia zverené im zákonom o starobnom dôchodkovom sporení.

Naše ciele:
 • ochraňovať práva sporiteľov a ich oprávnené záujmy, zastupovať svojich členov a presadzovať ich odôvodnené spoločné požiadavky pri rokovaniach s legislatívnymi a výkonnými orgánmi štátu, s orgánom dohľadu nad finančným trhom, ako aj s inými právnickými osobami,
   
 • aktívne sa zúčastňovať na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť starobného dôchodkového sporenia a iné súvisiace oblasti, a to v rámci všetkých fáz legislatívneho procesu,
   
 • prispievať k informovanosti sporiteľov, poskytovať odborné konzultácie a asistenciu pri riešení problémov sporiteľov a poskytovať sporiteľom bezplatné právne poradenstvo súvisiace s presadzovaním ich práv a oprávnených záujmov,
   
 • podporovať informovanosť členov Združenia prostredníctvom internetového a asistenčného portálu www.sporitel.sk.
 
Kalendár podujatí
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
dôchodkový servis.sk