stanovy

SPORITEĽ
ZDRUŽENIE NA OCHRANU ZÁUJMOV DÔCHODKOVÝCH SPORITEĽOV

   
 
Článok 1
Právna forma, názov a sídlo Združenia
 1. Sporiteľ - Združenie na ochranu záujmov dôchodkových sporiteľov je dobrovoľným združením založeným za účelom ochrany záujmov fyzických osôb, ktoré sú sporiteľmi v dôchodkových fondoch vytvorených a spravovaných dôchodkovými správcovskými spoločnosťami podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a má právnu formu občianskeho združenia podľa zákona č. 83 /1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 2. Názov občianskeho združenia je “SPORITEĽ – Združenie na ochranu záujmov dôchodkových sporiteľov” alebo skrátene „SPORITEĽ“ (ďalej len „Združenie“).
 3. Sídlom Združenia je Bratislava, adresa: Panská 27, 821 01 Bratislava
 
Článok 2
Poslanie, ciele a činnosť Združenia
 1. Poslaním Združenia je ochraňovať a presadzovať spoločné záujmy členov Združenia, ako aj koordinovať a regulovať činnosť svojich členov v záujme vytvárať priestor pre účinnú verejnú kontrolu subjektov vykonávajúcich a plniacich úlohy v systéme starobného dôchodkového sporenia zverené im zákonom č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“) najmä za účelom zachovávania maximálnej finančnej bezpečnosti systému starobného dôchodkového sporenia, napomáhať ako aj vytvárať nadštandardný informačný priestor o činnosti týchto subjektov a poskytovať členom Združenia poradenskú a asistenčnú podporu pri komunikácii s týmito subjektami pri presadzovaní ich oprávnených záujmov a nárokov prostredníctvom informačného a asistenčného portálu www.sporitel.sk.
 2. Ciele Združenia:
  1. ochraňovať práva sporiteľov a ich oprávnené záujmy, zastupovať svojich členov a presadzovať ich odôvodnené spoločné požiadavky pri rokovaniach s legislatívnymi a výkonnými orgánmi štátu, s orgánom dohľadu nad finančným trhom, ako aj s inými právnickými osobami,
  2. aktívne sa zúčastňovať na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť starobného dôchodkového sporenia a iné súvisiace oblasti, a to v rámci všetkých fáz legislatívneho procesu,
  3. prispievať k informovanosti sporiteľov, poskytovať odborné konzultácie a asistenciu pri riešení problémov sporiteľov a poskytovať sporiteľom bezplatné právne poradenstvo súvisiace s presadzovaním ich práv a oprávnených záujmov,
  4. podporovať nadštandardnú informovanosť členov Združenia prostredníctvom internetového a asistenčného portálu www.sporitel.sk.
 3. Činnosť Združenia:
  1. organizovanie odborných školení, seminárov a konferencií s cieľom informovať a prezentovať odborné stanoviská členov Združenia odbornej a laickej verejnosti,
  2. vykonávanie pravidelných právnych a ekonomických analýz a hodnotení týkajúcich sa činnosti jednotlivých účastníkov systému starobného dôchodkového sporenia a verejne poukazovať na spôsob a kvalitu plnenia ich zákonných úloh,
  3. napomáhanie pri riešení sporov medzi sporiteľmi a ostatnými účastníkmi zákonných alebo zmluvných vzťahov v rámci systému starobného dôchodkového sporenia, prípadne inými osobami,
  4. informovať širokú verejnosť o činnosti členov Združenia formou aktívneho prístupu odborných zástupcov Združenia k verejným diskusiám a aktívnej účasti na tvorbe verejných informácií formou osobnej participácie zástupcov Združenia na verejnej prezentácií stanovísk a názorov členov Združenia,
  5. publikovanie odborných článkov a vydávanie odborných a populárnych neperiodických publikácií zameraných na problematiku sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia,
  6. vytvorenie, administrácia a prevádzkovanie informačného a asistenčného portálu www.sporitel.sk. Portál bude zároveň domovskou web stránkou Združenia a bude slúžiť na informovanie o aktivitách a činnosti Združenia,
  7. poskytovanie informačných, poradenských a asistenčných služieb pre členov Združenia,
  8. nadväzovanie vzťahov za účelom spolupráce s inštitúciami obdobného zamerania na Slovensku aj v zahraničí s cieľom vymieňať si informácie a skúsenosti, prípadne organizovať spoločné akcie a programy,
  9. aktívne spolupracovať so všetkými účastníkmi systému starobného dôchodkového sporenia, a to s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, Národnou bankou Slovenska, Sociálnou poisťovňou, ministerstvami a inými štátnymi orgánmi alebo záujmovými organizáciami za účelom presadzovať v praxi ciele Združenia,
  10. reprezentovať, podporovať a chrániť záujmy členov Združenia formou inštitucionálnej spolupráce s domácimi a zahraničnými partnerskými organizáciami.
 4. Združenie môže zakladať iné právne subjekty za účelom vykonávania doplnkovej hospodárskej činnosti a združovať sa s inými právnymi subjektami v Slovenskej republike a vstupovať do medzinárodných organizácií. 
 
Článok 3
Združenie a jeho členovia
 1. Členstvo v Združení je dobrovoľné.
 2. Formy členstva sú:
 3. riadny člen Združenia,
 4. registrovaný podporovateľ Združenia.
 5. Za riadneho člena Združenia môže byť prijatá fyzická osoba, ktorá je sporiteľom v niektorom z dôchodkových fondov vytvorených a spravovaných niektorou z dôchodkových správcovských spoločností, ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vydaného Národnou bankou Slovenska podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zaplatila jednorazový poplatok v súlade s čl. 7 odsek 1 písm. a).
 6. Za registrovaného podporovateľa Združenia môže byť prijatá fyzická osoba, ktorá nemôže byť riadnym členom Združenia z dôvodu, že nie je sporiteľom v niektorom z dôchodkových fondov vytvorených a spravovaných niektorou z dôchodkových správcovských spoločností, a zaregistrovala sa ako registrovaný podporovateľ Združenia prostredníctvom informačného a asistenčného portálu www.sporitel.sk. Registrovaný podporovateľ Združenia nemá žiadne hlasovacie práva a nemôže byť volený do orgánov Združenia.
 7. Členstvo v združení je neprevoditeľné.
 8. Riadnym členom Združenia nemôže byť fyzická osoba, ktorá je členom predstavenstva, prokuristom alebo členom dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, členom vlády Slovenskej republiky, vedúcim ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky a zamestnancom príslušného útvaru dohľadu nad dôchodkovým sporením Národnej banky Slovenska.
 
Článok 4
Vznik a zánik členstva  
 1. Členstvo v Združení vzniká zápisom do Zoznamu riadnych členov a registrovaných podporovateľov Združenia (ďalej len "Zoznam") a u riadnych členov Združenia aj zaplatením jednorázového vstupného poplatku v súlade s čl. 7 týchto Stanov.
 2. O zápise do Zoznamu rozhoduje Rada združenia, pričom fyzická osoba musí spĺňať podmienky podľa čl. 3 týchto Stanov. Na členstvo v združení nie je právny nárok.
 3. Rozhodnutím o zápise podľa bodu 2 tohto článku sa pre člena stávajú záväzné tieto Stanovy ako aj ostatné platné vnútorné predpisy Združenia.
 4. Členstvo v Združení zaniká:
  1. na základe písomného oznámenia člena Združenia o vystúpení zo Združenia,
  2. rozhodnutím Rady Združenia o vylúčení člena v prípade hrubého porušenia povinností člena Združenia podľa bodu 6 tohto článku.
  3. rozhodnutím valného zhromaždenia o zrušení členstva v prípade obzvlášť hrubého porušenia povinností člena Združenia, a to na návrh aspoň 10% všetkých členov Združenia s právom hlasovať alebo na návrh Rady združenia,
  4. úmrtím alebo stratou spôsobilosti na právne úkony člena Združenia,
  5. zánikom Združenia.
 5. Členstvo podľa bodu 4 písm. a) tohto článku zaniká dňom nasledujúcim po doručení oznámenia o vystúpení zo Združenia; podľa bodu 4 písm. b) tohto článku dňom nasledujúcim po dni prijatia rozhodnutia Rady Združenia; podľa bodu 4 písm. c) tohto článku dňom nasledujúcim po rozhodnutí valného zhromaždenia; podľa bodu 4 písm. d) tohto článku dňom úmrtia, resp. dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony; podľa bodu 4 písm. e) tohto článku dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o rozpustení združenia.
 6. Za hrubé porušenie povinností člena združenia sa považuje najmä nezaplatenie alebo omeškanie so zaplatením riadneho členského poplatku alebo jeho časti, ktoré trvá viac ako 6 mesiacov po splatnosti členského poplatku. Člen, ktorého členstvo zaniklo rozhodnutím Rady Združenia z tohto dôvodu, môže byť za člena Združenia opätovne prijatý až po úplnom zaplatení existujúceho dlhu na členských poplatkoch vzniknutého z predchádzajúceho členstva v Združení.
 7. Za obzvlášť hrubé porušenie povinností člena sa považuje najmä poškodzovanie záujmov a dobrého mena Združenia a jej členov napr. ohováraním, vydávaním nepravdivých vyhlásení elektronickým alebo tlačovým médiám; porušovanie Stanov, vnútorných predpisov Združenia alebo právnych predpisov Slovenskej republiky, v ktorom člen pokračuje aj napriek už raz pozastavenému členstvu v Združení alebo výzve Združenia zastaviť takéto poškodzovanie alebo porušovanie.
 
Článok 5
Pozastavenie členstva
 1. O pozastavení členstva môže rozhodnúť Rada Združenia v prípade, ak je člen v omeškaní so zaplatením členského poplatku alebo jeho časti po dobu dlhšiu ako 60 dní po splatnosti členského poplatku, resp. v prípade porušenia povinností vyplývajúcich mu z týchto Stanov, vnútorných predpisov Združenia alebo právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Rozhodnutie o pozastavení členstva podľa bodu 1 tohto článku musí obsahovať určenie doby jeho trvania. Pozastaviť členstvo možno:
  1. na vopred presne učenú dobu, maximálne však na obdobie 12 mesiacov,
  2. na obdobie do odstránenia dôvodov, ktoré sú príčinou pozastavenia členstva, maximálne však na 12 mesiacov,
  3. na obdobie do konania najbližšieho valného zhromaždenia, ak sa zároveň podáva valnému zhromaždeniu návrh na zrušenie členstva valným zhromaždením podľa čl. 4 bod 4 písm. c) týchto Stanov.
 3. Ak nedošlo k odstráneniu dôvodov, pre ktoré bolo členstvo pozastavené podľa bodu 2 písm. a) alebo b) tohto článku ani po uplynutí jedného roka od rozhodnutia o pozastavení členstva, Rada Združenia rozhodne v súlade so Stanovami o vylúčení člena, resp. predloží valnému zhromaždeniu návrh na zrušenie členstva člena Združenia.
 4. Člen s pozastaveným členstvom sa nemôže zúčastňovať hlasovania.
 
Článok 6
Práva a povinnosti členov
 1. Každý člen Združenia má právo najmä:
  1. zúčastňovať sa aktivít, ktoré Združenie vykonáva v rámci predmetu svojej činnosti,
  2. byť informovaný o činnosti Združenia,
  3. podieľať sa na riadení a kontrole činnosti Združenia s výnimkou registrovaných podporovateľov Združenia,
  4. podávať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti Združenia,
  5. zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia členov Združenia a podávať návrhy s výnimkou registrovaných podporovateľov Združenia,
  6. získavať nových členov Združenia,
  7. ukončiť členstvo v Združení.
 2. Oprávnenie hlasovať na valnom zhromaždení členov Združenia má len riadny člen Združenia.
 3. Člen Združenia je povinný najmä:
  1. napomáhať Združeniu pri vykonávaní jeho činnosti,
  2. plniť si riadne a včas všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z členstva v Združení,
  3. dodržiavať Stanovy a vnútorné predpisy Združenia,
  4. riadne a v stanovených lehotách platiť členské poplatky s výnimkou registrovaných podporovateľov Združenia,
  5. chrániť majetok a záujmy Združenia,
  6. poskytnúť na požiadanie písomne prípadne prostredníctvom svojich zástupcov osobne do zápisnice orgánom Združenia uvedeným v čl. 9 týchto Stanov vysvetlenie obsahujúce pravdivé a úplné údaje,
  7. bezodkladne informovať Združenie o zmenách v údajoch zapisovaných do Zoznamu,
  8. zodpovedne vykonávať funkciu v orgánoch Združenia, pokiaľ bol riadny člen do funkcie zvolený,
  9. dôstojne reprezentovať Združenie vo vzťahu k tretím osobám a na verejnosti.
 4. Členovia Združenia majú ďalšie práva a povinnosti v tomto článku výslovne neuvedené, ktoré im však prináležia v súlade s ďalšími ustanoveniami týchto Stanov a ostatných vnútorných predpisov Združenia.
 5. V prípade porušenia povinností člena Združenia, môže príslušný orgán Združenia uložiť členovi sankcie v zmysle týchto Stanov a vnútorných predpisov Združenia.
 
Článok 7
Členské poplatky
 1. Riadny člen je povinný zaplatiť Združeniu:
  1. jednorázový vstupný poplatok (pri vzniku členstva),
  2. členský poplatok za kalendárny rok.
 2. Výšku členských poplatkov podľa bodu 1 tohto článku pre riadnych členov Združenia určuje valné zhromaždenie Združenia. Členské poplatky podľa bodu 1 tohto článku sú splatné v lehotách stanovených Radou Združenia.
 3. Člen je povinný uhradiť členský poplatok vo výške stanovenej valným zhromaždením Združenia bez ohľadu na počet dní, počas ktorých bol v príslušnom kalendárnom roku členom Združenia (vrátane trvania pozastaveného členstva), pre ktorý bol členský poplatok určený. Členské poplatky sa v prípade zániku členstva nevracajú.
 
Článok 8
Zásady hospodárenia 
 1. Zdrojmi príjmov Združenia sú najmä:
  1. členské príspevky (vlastné zdroje),
  2. príjmy z činností pri zabezpečovaní napĺňania cieľov Združenia,
  3. príspevky a dary od fyzických osôb alebo právnických osôb,
  4. subvencie, dotácie a granty od právnických osôb,
  5. výnosy z majetku.
 2. Združenie hospodári so získanými finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a po ukončení finančného roka Rada Združenia vypracováva a predkladá valnému zhromaždeniu správu o hospodárení.
 3. Získané finančné prostriedky Združenie používa na organizovanie aktivít Združenia v súlade s plánom činnosti Združenia a na krytie nákladov na svoju činnosť.
 4. V záujme vytvárania ďalších zdrojov príjmov môže Združenie vykonávať aj doplnkovú hospodársku činnosť súvisiacu so zabezpečovaním poslania a cieľov Združenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito Stanovami.
 5. Príjmy Združenia sú určené najmä na krytie nákladov na činnosť Združenia, najmä nákladov súvisiacich s organizovaním odborných školení, seminárov a konferencií s cieľom informovať a prezentovať odborné stanoviská členov Združenia odbornej a laickej verejnosti, s publikovaním odborných článkov a vydávaním odborných a populárnych neperiodických publikácií zameraných na problematiku sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, s vytvorením, administráciou a prevádzkovaním informačného a asistenčného portálu www.sporitel.sk; ďalej na materiálno-technické a personálne zabezpečenie činnosti Združenia, a to mzdy zamestnancov Združenia, odmeny členov orgánov Združenia, prípadne na vklad do inej právnickej osoby alebo nadobudnutie majetkovej účasti na podnikaní inej právnickej osoby podľa bodu 6.
 6. Na zabezpečenie svojej činnosti, prípadne inej doplnkovej hospodárskej (podnikateľskej) činnosti podľa bodu 5 môže Združenie založiť právnickú osobu alebo sa zúčastňovať na podnikaní inej právnickej osoby. O založení právnickej osoby alebo o majetkovej účasti na inej právnickej osobe rozhoduje Rada Združenia dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov Rady Združenia. Členom dozornej rady právnickej osoby založenej Združením alebo právnickej osoby, na podnikaní ktorej sa Združenie zúčastňuje, je spravidla člen Dozornej rady Združenia.
 
Článok 9
Orgány Združenia

Orgánmi Združenia sú:
 1. Valné zhromaždenie,
 2. Rada Združenia,
 3. Dozorná rada,
 4. Komisie Združenia.
 
Článok 10
Valné zhromaždenie 
 1. Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia Združenia, ktorí majú právo hlasovať. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomných minimálne 10% členov Združenia s právom hlasovať.
 2. Ak nie je zvolané valné zhromaždenie uznášaniaschopné, je Rada Združenia povinná zvolať v primeranej lehote a v súlade s bodom 6 tohto článku, náhradné valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 30 dní, avšak najskôr 14 dní odo dňa kedy sa malo konať pôvodné valné zhromaždenie. Náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.
 3. Valné zhromaždenie:
  1. volí a odvoláva členov Rady Združenia a členov Dozornej rady a určuje odmeny za ich činnosť,
  2. rozhoduje o zrušení členstva podľa čl. 4 bodu 4 písm. c) týchto Stanov,
  3. schvaľuje Stanovy Združenia, ich zmeny a doplnky,
  4. schvaľuje ďalšie vnútorné predpisy Združenia,
  5. rozhoduje o výške členských poplatkov,
  6. rozhoduje o zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení Združenia, volí a odvoláva likvidátora,
  7. schvaľuje správu o činnosti Združenia a správu Dozornej rady o hospodárení,
  8. schvaľuje rozpočet Združenia,
  9. schvaľuje rokovací poriadok valného zhromaždenia a volebný poriadok,
  10. schvaľuje koncepciu činnosti Združenia a strategický programový plán Združenia,
  11. ukladá úlohy Rade Združenia,
  12. schvaľuje výkonného riaditeľa Združenia na návrh predsedu Rady Združenia a schvaľuje jeho mzdové náležitosti a náplň práce,
  13. rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré si  valné zhromaždenie vyhradí do svojej pôsobnosti.
 4. Valné zhromaždenie zvoláva Rada Združenia najmenej raz za rok, ako riadne valné zhromaždenie, na ktorom je prerokovaná správa o činnosti a hospodárení Združenia za uplynulý kalendárny rok a rozpočet Združenia na nasledujúci kalendárny rok a správa Dozornej rady.
 5. Rada Združenia je povinná zvolať valné zhromaždenie vždy, keď o to písomne požiada aspoň 30 % členov Združenia s právom hlasovať.
 6. Zvolanie valného zhromaždenia Rada Združenia uskutoční verejným oznámením o zvolaní valného zhromaždenia Združenia uverejneným v denníku s celoštátnou pôsobnosťou alebo oznámením zverejneným na internetovej stránke Združenia s uvedením programu a miesta konania valného zhromaždenia v lehote najmenej 30 dní pred termínom jeho konania.
 7. Program rokovania valného zhromaždenia stanovuje Rada Združenia zohľadňujúc odôvodnené písomné návrhy členov Združenia. Rada Združenia je povinná do programu valného zhromaždenia zaradiť body písomne navrhnuté aspoň 10 % všetkých členov Združenia, a to v prípade, ak bude takýto návrh doručený Rade Združenia najmenej 20 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Na zasadnutí valného zhromaždenia je možné rozšíriť alebo zúžiť program rokovania len so súhlasom všetkých členov Združenia, ktorí majú hlasovacie právo, a ktorí sú prítomní na valnom zhromaždení.
 8. Valné zhromaždenie riadi predseda Rady Združenia alebo ním poverená osoba.
 9. Pri hlasovaní má každý člen s právom hlasovať jeden hlas. V odôvodnených prípadoch môže valné zhromaždenie na návrh aspoň 10% prítomných členov s právom hlasovať rozhodnúť o tom, že sa o návrhu bude hlasovať tajne, s výnimkou hlasovania podľa čl. 11 bod 2 a čl. 12 bod 1 týchto Stanov; o návrhoch podľa týchto bodov sa hlasuje vždy tajne. V rozhodnutí o tajnom hlasovaní musia byť zároveň uvedené podmienky takéhoto hlasovania.
 10. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o schválení, zmene alebo doplnení Stanov Združenia, je potrebný súhlas najmenej dvoch tretín hlasov prítomných členov s právom hlasovať. V ostatných prípadoch valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Rady Združenia. V prípade jeho neprítomnosti rozhoduje pri rovnosti hlasov hlas predsedajúceho valnému zhromaždeniu.
 11. O rokovaní a rozhodnutiach valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä priebeh zasadnutia a prijaté uznesenia. Zápisnicu podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ, ktorí boli zvolení na začiatku zasadnutia valného zhromaždenia.
 12. Zápisnica je uložená v sídle Združenia. Každý člen Združenia má právo nahliadať do zápisníc z valných zhromaždení.
 
Článok 11
Rada Združenia 
 1. Rada Združenia je štatutárnym orgánom Združenia, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene.
 2. Členom Rady Združenia môže byť len člen Združenia. Členov Rady Združenia volí valné zhromaždenie na obdobie 4 rokov. Opätovné zvolenie je možné. Voľba členov Rady Združenia sa uskutočňuje tajným hlasovaním.
 3. Rada Združenia má najmenej 3  a najviac 5 členov. Zvolení členovia Rady Združenia si spomedzi seba volia predsedu a podpredsedu.
 4. Rada Združenia:
  1. zvoláva valné zhromaždenie,
  2. hospodári s majetkom Združenia v súlade so schváleným rozpočtom a platnými právnymi predpismi, predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti a hospodárení Združenia a zostavuje návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok,
  3. zabezpečuje strategické riadenie Združenia,
  4. zostavuje plán činnosti Združenia na príslušný kalendárny rok,
  5. menuje výkonného riaditeľa Združenia a uzatvára a rozväzuje pracovný pomer alebo iný zmluvný vzťah s výkonným riaditeľom Združenia a vykonáva zamestnávateľskú pôsobnosť vo vzťahu k zamestnancom Združenia,
  6. vydáva organizačný poriadok Združenia,
  7. rozhoduje o prijímaní nových členov Združenia,
  8. vedie Zoznam riadnych členov a registrovaných podporovateľov Združenia,
  9. rozhoduje o podnetoch a sťažnostiach na členov Združenia,
  10. zriaďuje komisie Združenia a menuje a odvoláva členov týchto komisií a určuje odmeny za ich činnosť,
  11. rozhoduje vo všetkých ostatných veciach Združenia, pokiaľ nie sú výslovne vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo iných orgánov Združenia,
  12. môže delegovať časť právomocí uvedených v tomto bode 4 na osobitne zriadené komisie Združenia, resp. výkonného riaditeľa; výkonný riaditeľ je za výkon svojej funkcie zodpovedný Rade Združenia.
 5. Zasadnutia Rady Združenia zvoláva jej predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda najmenej 1 krát za kalendárny štvrťrok.
 6. Rada Združenia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rokovanie riadi predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda. Rada Združenia rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 7. Člen Rady Združenia môže kedykoľvek zo svojej funkcie odstúpiť, na základe písomného oznámenia o odstúpení, doručeného Rade Združenia. O odstúpení svojho člena Rada Združenia informuje najbližšie valné zhromaždenie. Výkon funkcie člena Rady Združenia končí dňom nasledujúcim po doručení oznámenia Rade Združenia, pokiaľ v oznámení nie je uvedené inak.
 8. Rada Združenia môže v prípade odstúpenia niektorého z členov Rady Združenia na obdobie do konania najbližšieho valného zhromaždenia kooptovať na uvoľnené miesto náhradného člena rady. Takto zvoleného náhradného člena Rady Združenia musí vo funkcií potvrdiť najbližšie valné zhromaždenie resp. valné zhromaždenie zvolí iného člena Rady Združenia.
 9. Valné zhromaždenie môže odvolať člena Rady Združenia z jeho funkcie pred uplynutím funkčného obdobia len v prípade, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo obzvlášť hrubým spôsobom porušil svoje povinnosti vyplývajúce mu z týchto Stanov.
 
Článok 12
Dozorná rada
 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom Združenia. Členov Dozornej rady volí valné zhromaždenie na obdobie 4 rokov. Opätovné zvolenie je možné. Voľba členov Dozornej rady sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Zvolení členovia Dozornej rady si spomedzi seba volia predsedu.
 2. Dozorná rada má 3 členov. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní najmenej dvaja členovia. Dozorná rada rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov jej prítomných členov.
 3. Člen Dozornej rady môže kedykoľvek zo svojej funkcie odstúpiť, a to na základe písomného oznámenia o odstúpení, doručeného Dozornej rade Združenia. Výkon funkcie člena Dozornej rady sa končí dňom zasadnutia valného zhromaždenia, na ktorom bude zvolený nový člen Dozornej rady.
 4. Členovia Dozornej rady majú prístup ku všetkým dokumentom Združenia. Dozorná rada kontroluje činnosť a hospodárenie Združenia, ako aj vykonáva ďalšie činnosti zverené jej valným zhromaždením.
 5. O svojej činnosti Dozorná rada vypracováva výročnú správu, ktorú predkladá na rokovanie valného zhromaždenia.
 
Článok 13
Komisie Združenia

Rada Združenia môže zriadiť na výkon niektorých činností uvedených v čl. 11 bod 4 týchto stanov Komisie Združenia ako stále alebo dočasné orgány Združenia. Pôsobnosť a činnosť Komisií Združenia je upravená vnútornými predpismi Združenia.
 
Článok 14
Mlčanlivosť

Člen orgánov Združenia je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedel, a to aj po skončení výkonu svojej funkcie, inak zodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
 
 
Článok 15
Konanie v mene Združenia
Konať a podpisovať v mene Združenia sú oprávnení:
 1. vždy dvaja členovia Rady Združenia, z ktorých jeden musí byť predseda Rady Združenia,
 2. výkonný riaditeľ Združenia na základe písomného poverenia Rady Združenia, a to v rozsahu tohto poverenia,
 3. iná fyzická osoba na základe písomného splnomocnenia Rady Združenia výlučne v rozsahu udeleného splnomocnenia.
 
Článok 16
Zánik Združenia
 1. Združenie zaniká:
  1. na základe rozhodnutia valného zhromaždenia členov dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
  2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení.
 2. Pri zániku Združenia sa vykoná majetkové vyporiadanie primerane podľa ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností. Prípadný zostatok majetku Združenia po majetkovom vyporiadaní sa použije v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia.
 
Článok 17
Prípravný výbor 
 1. Návrh na registráciu Združenia podáva prípravný výbor.
 2. V mene prípravného výboru je oprávnený konať splnomocnenec.
 3. Do dňa konania ustanovujúceho valného zhromaždenia a konštituovania orgánov Združenia koná v mene Združenia prípravný výbor prostredníctvom svojho splnomocnenca.
 
Článok 18
Prechodné ustanovenia 
 1. Po vzniku Združenia sa bude konať ustanovujúce valné zhromaždenie Združenia, ktoré zvolá splnomocnenec tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku Združenia. Predmetom rokovania ustanovujúceho valného zhromaždenia bude najmä:
  1. otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia,
  2. vznik členstva prítomných záujemcov o členstvo,
  3. voľba členov Rady Združenia a členov Dozornej rady a určenie výšky odmien za ich činnosť,
  4. voľba predsedu a podpredsedu Rady Združenia a voľba predsedu Dozornej rady,
  5. určenie výšky členských poplatkov riadnych členov a registrovaných podporovateľov Združenia,
  6. schválenie strategického programového plánu Združenia.
 2. Na zvolanie ustanovujúceho valného zhromaždenia sa nevzťahujú ustanovenia čl. 10 body 1, 2, 4, 6 a 7.
 
Článok 19
Záverečné ustanovenie

V ostatnom, Stanovami neurčenom konaní, sa Združenie riadi ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 
Kalendár podujatí
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
dôchodkový servis.sk